اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تنش یخ زدگی بر روی برخی از فرایند‌های حیاتی گیاهان تأثیر گذاشته و سبب اختلال در رشد آنها می شود. در همین راستا به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی برنشت الکترولیت‌ها در گلرنگ ازمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی در 3 تکرار با استفاده از شش ژنوتیپ گلرنگ ( شامل پنج رقم پاییزه به نام‌های k.w.16، k.w.6، k.w.3، زرقان 279 و لاین 295 و یک رقم بهاره- پاییزه به نام IL-111) و شش دمای یخ زدگی (صفر،4- ،8- ،12- ،16- و20- درجه سانتی گراد) در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. گیاهان تا مرحله7-5 برگی در شرایط آب و هوای طبیعی پاییز در داخل گلدان رشد یافته و با سرما خو گرفتند و سپس برای اعمال دماهای آزمایش به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی‌ژنوتیپ‌ها با استفاده از نشت الکترولیت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس دمای کشنده برای 50 درصد نمونه‌ها (LT50) بر اساس درصد نشت الکترولیت‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثرات دمای یخ زدگی و ژنوتیپ بر میزان نشت مواد و LT50 ارقام مورد بررسی معنی‌دار (05/0 P