مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف مستندسازی مدیریت زراعی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تهیه بانک اطلاعاتی سال های 87-1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. ابتدا خصوصیات و حدود خاکهای مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تعیین شد. به منظور ثبت، تجزیه و تحلیل داده ها و رسم نقشه ها، از نرم افزارهایExcel ،ArcView و ArcMap استفاده شد. سپس، بانک اطلاعاتی پنج ساله کلیه عملیات محصولات زراعی و باغی مزرعه تحقیقاتی به نقشه ها انتقال یافت. نقشه منابع آب و قابلیت آبیاری مزرعه تحقیقاتی رسم شد. محدودیت ها و عملیات لازم برای اصلاح اراضی آبیاری نیز تعیین شد. نقشه های طبقه بندی قابلیت اراضی مزرعه با استفاده از نقشه های خاک و بر پایه روش طبقه‌بندی آمریکائی رسم شد. نقشه عملیات زراعی و مدیریتی محصولات زراعی و باغی مزرعه نیز تهیه شد. نتایج نشان داد که کیفیت آب چاه‌های آبیاری مزرعه خوب تا متوسط می باشد. بافت خاک اراضی مزرعه از متوسط تا نسبتاً سنگین در تغییر است. خاکهای مزرعه نسبتاً عمیق و دارای لایه محدود کننده، تراکم سنگریزه و قلوه سنگ در عمق می باشد. نفوذپذیری عمقی نمونه های خاک در حالت اشباع و میزان تغییرات ضریب هدایت هیدرولیکی متوسط و نسبتا آهسته است. همچنین خاک های مزرعه تحقیقاتی دارای کمی محدودیت تراوش پذیری می باشند. اراضی مزرعه از نظر طبقه‌بندی قابلیت اراضی کلاس II و تحت کلاس IIs می باشد. بنابراین بانک های اطلاعاتی تهیه شده سابقه مدیریتی و تاریخچه منطقه را منظور کرده که در نهایت می تواند منجر به سهولت مدیریت سیستم ها گردد.

واژه های کلیدی: اطلاعات مکانی، بانک اطلاعاتی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کشاورزی دقیق

CAPTCHA Image