بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بمنظور بررسی تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) بر شاخص‌های رشد کلزا رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی منطقه ملاثانی اهواز، آزمایشی به صورت کرت‌های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال زراعی 86-1385 اجرا شد. در این آزمایش تراکم خردل وحشی در پنج سطح (0، 7، 14،21 و 35 بوته در مترمربع) در کرت‌های اصلی و تراکم کلزا در سه سطح (60، 80 و 100 بوته در مترمربع) در کرت‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش تراکم خردل وحشی ماده خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و میانگین وزن خشک غلاف را در هر سه تراکم کلزا کاهش داد. بنحوی که کمترین میزان این شاخص‌ها در تراکم 35 بوته خردل یعنی بیشترین تراکم علف ‌هرز بدست آمد. علاوه براین، میزان خسارت توسط این علف‌ هرز به حدی بود که حتی با وجود 7 بوته در مترمربع که کمترین تراکم خردل بود کاهش 61 درصدی در عملکرد دانه را موجب شد، و پس از آن تراکم‌های 14، 21 و 35 بوته به ترتیب افتی معادل 71، 76 و 91 درصد را باعث شدند.

واژه‌های کلیدی: تراکم بوته، رقابت، آستانه خسارت، شاخص‌های رشد، کلزا، خردل وحشی