ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آلودگی های زیست محیطی و ایجاد مقاومت در علف های هرز نسبت به علفکش ها، توجه پژوهشگران را به روش های کنترل بیولوژیک علف های هرز، مانند علفکش های طبیعی جلب کرده است. به منظور بررسی اثر آللوپاتیک (دگرآسیبی) ساقه و برگ گیاهان دارویی شیرین بیان، رزماری، بابونه و اکالیپتوس بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه ساقه چه های گندم (Triticum aestivum L.) و یولاف وحشی (Avena fatua L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 20 تیمار و چهار تکرار در آزمایشگاه غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1388طراحی و اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اسانس رزماری بیشترین تأثیر منفی را بر درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ساقه چه به ریشه چه، محتوای نسبی آب و آب بافتی هر دو گیاه داشت. کمترین تأثیر منفی بر درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و محتوای آب بافتی در تیمارهای اسانس اکالیپتوس و کمترین اثر بر محتوای آب نسبی در تیمارهای اسانس شیرین بیان به دست آمد. بیشترین کاهش در نسبت طول ساقه چه به ریشه چه مربوط به اسانس بابونه بود. تأثیر اسانس های ساقه، به جز بر درصد جوانه زنی، بر سایر صفات مورد بررسی بیشتر از تأثیر اسانس برگ بود. همچنین، یولاف وحشی نسبت به گندم پاسخ بیشتری به اسانس های رزماری و بابونه نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که بتوان در مبارزه با یولاف وحشی از اسانس های رزماری و بابونه با رعایت احتیاط های لازم استفاده کرد.