بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی پاسخ گندم به اختلاط علفکش ها با حشره کش و کود آزمایشی در سال 1386 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. این آزمایش مرکب از 8 تیمار تری بنورون متیل + کلودینافوپ پروپارژیل، تری بنورون متیل + کلودینافوپ پروپارژیل + فنیتروتیون + لیبرل، تری بنورون متیل + کلودینافوپ پروپارژیل + فنیتروتیون، تری بنورون متیل + کلودینافوپ پروپارژیل + لیبرل، مزوسولفورون + یدوسولفورن، مزوسولفورون + یدوسولفورن + فنیتروتیون + لیبرل، مزوسولفورون + یدوسولفورن + فنیتروتیون، مزوسولفورون + یدوسولفورن + لیبرل بود که در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. یک تیمار نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و مخلوط ها در زمان پنجه زنی گندم بکار برده شدند. نتایج نشان داد که اختلاط مزوسولفورون + یدوسولفورن با حشره کش فنیتروتیون و اختلاط آنها با کود لیبرل BMX به طور معنی-داری موجب کاهش در ارتفاع بوته‌های گندم به ترتیب با 20 و 15 درصد، سطح برگ 44 و 39 درصد، وزن تر برگ 40 و 38 درصد، وزن تر ساقه 36 و 32 درصد، وزن خشک برگ 30 و 25 درصد و وزن خشک ساقه با 37 و 29 درصد شد. همچنین در اختلاط تری بنورون متیل + کلودینافوپ-پروپارژیل با حشره کش فنیتروتیون و نیز اختلاط آنها با کود لیبرل BMX سطح برگ، وزن تر برگ و ساقه، وزن خشک برگ و ساقه گندم نیز کاهش یافت، ولی این کاهش به اندازه اختلاط مزوسولفورون +یدوسولفورن با آنها نبود. اختلاط هر یک از علفکش ها با کود لیبرل BMX هیچ گونه خسارتی در بوته های گندم ایجاد نکرد.