بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روش‌های مختلفی برای مدیریت علف‌های‌هرز توصیه می‌شود که از جمله آنها می‌توان به استفاده از گیاهان پوششی و آللوپاتی اشاره نمود. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت (کشت تأخیری، کشت همزمان) بر روابط آللوپاتی ارقام گندم (شیراز، طبسی، روشن، نیک نژاد) و علف‌های‌هرز رایج مزارع گندم (چاودار، یولاف، پیچک صحرایی و ماشک گل خوشه‌ای) از نظر رشد اولیه علف‌های‌هرز و گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. بر طبق نتایج بدست آمده، اثر بازدارندگی گندم بر علف‌های‌هرز تک‌لپه (یولاف و چچم) در کشت همزمان و در علف‌های‌هرز دو لپه (ماشک و پیچک) در کشت تأخیری بیشتر بود. در بررسی اثر علف‌های‌هرز بر گندم، در مواردی عکس این حالت صادق است. اثر ارقام گندم بر چاودار و یولاف (به استثنای طول ساقه‌چه) بازدارنده و بر ماشک، تحریک‌کننده بود. طول ریشه‌چه علف‌های‌هرز بیشترین حساسیت را به مواد آللوکمیکال آزادشده از ارقام گندم نشان داد که این رفتار با توجه تماس بیشتر این اندام با آللوکمیکال‌های موجود در خاک،‌ قابل توجیه است.