تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثرات کنترل مکانیکی و شیمیایی و تلفیق آنها در کنترل علف های هرز پنبه (رقم ورامین) آزمایشی در سال زراعی 87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در قالب 12تیمار و4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل علف کش های ترفلان (تری فلورالین 48%EC ) و سونالان (اتال فلورالین 3/33% EC)، به ترتیب با دوزهای 960 و 999 سی سی ماده موثره در هکتار بصورت خاک مخلوط یک روز قبل از کاشت، علف کش ا نووک WG 75 Envoke(تری فلوکسی سولفورون سدیم) با دوز 25/11گرم ماده موثره در هکتار همراه با ماده افزودنی سیتوگیت به نسبت 2 در هزار بصورت پس رویشی در مرحله ی 5 تا 8 برگی پنبه، یک بار کولتیواتور در مرحله ی 5 تا 8 برگی پنبه، 2 بار کولتیواتور به ترتیب در مراحل 2 تا 4 و 4 تا 8 برگی پنبه، ترفلان+کولتیواتور، سونالان+کولتیواتور، انووک+کولتیواتور، ترفلان+انووک، سونالان+انووک بودند و تیمار وجین تمام فصل و تیمار بدون کنترل در تمام فصل علف های هرز با پنبه بعنوان شاهد 1و2 منظور شد. نتایج نشان داد که تیمارهای علف کش جدید انووک به همراه سیتوگیت به تنهایی و همچنین تلفیق آن با علف کش سونالان و کولتیواتور بیش از سایر تیمارها در کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز موثر بودند البته در تیمارهای تلفیقی، علف کش انووک بهتر از کولتیواتور عمل نمود. تلفیق کولتیواتور با علف کش ها موثرتر از دومرتبه استفاده از کولتیواتور به تنهایی بود.