بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌ های حاصل از آن در دو بخش مزرعه ‌ای و آزمایشگاهی در بهار 1387 اجرا شد. آزمایش در مزرعه به صورت طرح آماری بلوک‌ های کامل تصادفی با 20 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. این 20 تیمار شامل بذور 5 رقم کلزا، دو تاریخ کاشت و دو سطح آبیاری بودند که سال قبل (86-1385) در یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌‌ های کامل تصادفی اجرا شده بود. در آزمایش مزرعه ‌ای صفات درصد سبز نهایی، میانگین زمان لازم برای سبز شدن، میانگین سبز شدن روزانه و سرعت سبز شدن روزانه و در آزمایشگاه، هدایت الکتریکی محلول حاوی بذور اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بین درصد سبز نهایی در مزرعه و هدایت الکتریکی همبستگی وجود ندارد، در نتیجه این آزمون نمی‌ تواند برای پیش بینی درصد سبز نهایی مزرعه بکار رود. در نتایج تجزیه واریانس آزمایشگاه، رقم مودِنا به علت بالا بودن میزان هدایت الکتریکی دارای پایین ‌ترین کیفیت بود و ارقام دیگر با هم تفاوت معنی‌ داری نداشتند. در اثر متقابل زمان اعمال تنش × ارقام کلزا رقم مودِنا در قطع آبیاری از زمان ساقه‌دهی به بعد بیشترین و اُپرا کمترین، و رقم ساریگل در آبیاری معمول کمترین میزان هدایت الکتریکی را نشان دادند. در اثر متقابل تاریخ کاشت × ارقام کلزا، رقم مودِنا در تاریخ کاشت دوم بیشترین و بقیه ارقام تفاوت معنی‌ داری با هم نداشتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌های مزرعه ‌ای نیز نشان داد که تاریخ کاشت و تنش خشکی اثر معنی‌ داری روی صفات اندازه ‌گیری شده نداشته‌ اند.