تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه‌ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار در سال 1385 در مزرعه آزمایشی، در روستای برسیان واقع در منطقه براآن شمالی در 35 کیلومتری شرق اصفهان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل محلول پاشی آهن، روی، مس، منگنز، آهن + منگنز، روی + مس، آهن + روی + مس + منگنز و آب به‌عنوان شاهد بودند. غلظت عناصر به‌صورت: آهن 3 ، روی 4 ، مس 5/2 ، منگنز5 ، آهن + منگنز 2 و 4 ، مس + روی 5 و 5/2 ، آهن+ منگنز + مس + روی به ترتیب 2 ، 4 ، 5 و 5/2 پی پی ام در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک کل، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول معنی دار بود ولی تأثیر تیمار های آزمایشی بر سرعت اسیمیلاسیون خالص معنی دار نبود. بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار محلول پاشی آهن بود که با تیمارهای روی، آهن + منگنز اختلاف معنی داری نداشت ولی اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود. تیمارهای محلول پاشی آهن و آهن + منگنز بیشترین عملکرد ماده خشک کل را حاصل نمود که با تیمار های روی، مس، روی + مس، آهن + روی + مس + منگنز اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین سرعت جذب خالص مربوط به تیمار محلول پاشی منگنز بود و کمترین سرعت اسیمیلاسیون خالص مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین سرعت رشد محصول در تیمار محلول پاشی روی حاصل شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت. در بین تمام تیمارها و در تمامی صفات اندازه گیری شده تیمار شاهد کمترین مقدار را نشان داد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ممکن است محلول پاشی عناصر غذایی آهن و آهن + منگنز جهت دستیابی به حداکثر عملکرد ماده خشک در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب باشد.