دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

صفحه 301-309

10.22067/gsc.v9i3.11959

مهدی نصیری محلاتی؛ مریم جهانی کندری؛ زینت برومند رضازاده


بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

صفحه 348-355

10.22067/gsc.v9i3.11966

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی


ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی

صفحه 368-378

10.22067/gsc.v9i3.11968

محمد بنایان اول؛ سعید خانی نژاد؛ صادق قربانی؛ ایمان حسام عارفی


اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان

صفحه 416-421

10.22067/gsc.v9i3.11975

فرشید قادری فر؛ عبدالقدیر قجری؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ عبدالرضا قرنجیکی