اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت بومادران هزار برگ در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار شامل تاریخ‌های مختلف کاشت (15 تیر، 10 مرداد، 10 شهریور و 15 مهر) و 4 تکرار، در مزرعه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. در طی مراحل مختلف رشدی و در پایان آزمایش مدت زمان و درجه روز از کاشت تا ساقه دهی و گلدهی، ارتفاع گیاه، تعداد جست، تعداد گل آذین های جانبی، قطر و ارتفاع گل آذین، وزن خشک گل آذین، درصد اسانس، عملکرد اسانس و میزان بیومس کل اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که همه صفات فوق تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. در تاریخ کشت اول، بوته‌ها دارای ارتفاع بلند (116 سانتی متر) و گل آذین های درشت (97/9 و 72/8 سانتی متر، به ترتیب قطر و ارتفاع گل آذین) بودند. اکثر صفات مورد بررسی (تعداد جست و گل آذین های جانبی، وزن خشک گل آذین و بیومس کل) در تاریخ کاشت 10 مرداد از بالاترین میزان و در تاریخ کاشت چهارم (15 مهر) از کمترین میزان برخوردار بودند. بیشترین درصد اسانس (17/0) مربوط به تاریخ کشت چهارم و کمترین میزان (13/0) مربوط به تاریخ کاشت دوم بود ولی از نظر عملکرد اسانس بیشترین و کمترین میزان (77/1 و 87/0 میلی لیتر) به ترتیب مربوط به تاریخ های کاشت 10 مرداد و 10 شهریور بود. به طور کلی نتایج نشان داد که در شرایط آب و هوایی مشهد تاریخ کاشت 10 مرداد مناسبترین تاریخ کاشت جهت این گونه بومادران می باشد.