ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها بر علف‌های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در مزرعه سیاهدشت واقع در شهرستان فاروج انجام شد. این آزمایش در غالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 12 تیمار علفکشی شامل علفکش دو منظوره کلرتال متیل (داکتال) با مقادیر 4، 8، 12 و 16 کیلوگرم در هکتار، علفکش اکسی‌فلورفن (گل) با مقادیر 75/0، 5/1، 3 و 5 لیتر در هکتار، علفکش ایوکسینیل (توتریل) با مقادیر 1، 2، 3 و 6 لیتر در هکتار و یک تیمار وجین در ابتدای فصل انجام شد. نتایج حاصل از سه مرحله نمونه برداری (30، 52 و 72 روز پس از نمونه برداری) نشان داد که بسته به نوع علفکش و میزان مصرف آن علف‌های هرز پاسخ‌های مختلفی را نشان داده و تفاوت معنی داری (01/0>p) میان این پاسخ ها مشاهده شد. در هر سه مرحله نمونه برداری در میان تیمارهای آزمایش، علفکش گل با مقدار 3 لیتر در هکتار بهترین نتایج را در کنترل علف‌های هرز به همراه داشت. رابطه بین مقادیر مختلف علفکشی و درصد کنترل علف‌های هرز از یک رابطه سیگموئیدی چهار پارامتره تبعیت می کرد. وزن خشک اندام هوایی، وزن غده، وزن حبه و تعداد حبه نیز تحت تأثیر تیمار علفکشی قرار گرفتند به طوریکه تیمار علفکش گل به میزان 3 لیتر در هکتار به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

CAPTCHA Image