تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

unguiculata L.) به منظور بررسی تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی
1387 در مزرعه تحق یقاتی دانشگاه - رقم پرستو، تحت تنشکم آبی، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت بلوک با سه تکرار در سال زراعی 1388 (Vigna
زنجان انجام شد. تیمارهایآزمایشی شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در 2 سطح (آبیاری کامل - تنش کم آبی در زمان گلدهی ) و پرایمینگ با
2700 و 3600 میکرومول بود . نتایج حاصل از تج زیه واریانس ،1800 ، سالیسیلیکاسید، به عنوان عامل فرعی در پنج سطح، شامل سطوح صفر، 900
صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر آبیاری بر روی تمام صفات، به استثنای ارتفاع گیاه معنیدار است، ولی اثر سالیسیلیک اسید بر روی کلیه صفات
معنیدار شد. مقایسات میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که محتوای نسبیآب، بیوماس و عملکرد دانه در شرایط تنشکم آبی در مقایسه با شرایط
آبیاری کاهش، ولی محتوای پرولین و کربوهیدرات محلول افزایش یافت. این صفات در بذرهای پرایم شده با سالیسیلیکاسید به استثنای کربوهیدرات
محلول، در مقایسه با بذرهای پرایم نشده افزایش یافت. بذرهای پرایم شده با دز 2700 میکرومول سالیسیلیکاسید، پرولین بیشتری را به خود اختصاص
دادند. این امر موجب تثبیت ساختارهای زیر سلولی مانند غشاء سلولی شد و به دنبال آن موجب افزایش محتوای نسبی آب شد. در نتیجه گیاهان حاصله
از رشد بهتری برخوردار شدند و از تجمع کربوهیدرات محلول جلوگیری کردند. در کل این امر موجب افزایش بیوماس و عملکرد دانه لوبیا –چشم بلبلی
در هر دو شرایط آبیاری و تنشکم آبی شد. همچنین، بین صفات مورد بررسی با عملکرد دانه همبستگی بالایی وجود داشت که در نهایت بذرهای پرایم
شده با دز 2700 میکرومول سالیسیلیکاسید، بیشترین عملکرد دانه ( 4424 و 3437 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تیمار آبیاری و تنش کم آبی ) را به
خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها