دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1390 

مقاله پژوهشی

(Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

صفحه 591-597

10.22067/gsc.v9i4.13220

راضیه علیزاده؛ محمدرضا طارقیان؛ سهراب محمودی؛ رضا طباطبایی نیم آورد


(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

صفحه 615-622

10.22067/gsc.v9i4.13240

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

صفحه 670-677

10.22067/gsc.v9i4.13262

محمد فروزنده؛ علیرضا سیروس مهر؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ عیسی خمری


به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر

صفحه 678-684

10.22067/gsc.v9i4.13263

اسماعیل نیرومند توماج؛ مجید جامی الاحمدی؛ احمد ریاسی؛ غلامرضا زمانی


بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

صفحه 728-734

10.22067/gsc.v9i4.13284

شهریار بابازاده؛ مسعود کاوسی؛ مهرداد اسفندیاری؛ مجید نحوی؛ مهرزاد اله قلی پور