(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشاورزی شور زیست با استفاده از منابع آب و خاک شور می تواند راهکاری برای بهره برداری از منابع غیر متعارف در جهت تامین نیازهای انسان
بدون کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی رایج باشد. گیاهان شور زیست دارای استعدادهای فراوانی برای تولید فرآورده های غذایی انسان و دام از
جمله علوفه، دارو و روغن می باشند. هدف از این مطالعه بررسی استعداد توده های گیاه شور زیست کوشیا جهت تولید روغن و زیست توده در شرایط
23 دسی زیمنس بر متر ) با سه / 10 و 1 /5 ،5/ مختلف تنش شوری بود. به این منظور سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) در سه سطح شوری ( 2
تکرار با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی و آزمایش کرت های خرد شده در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان ویژه، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین صفات مورد مطالعه تنها عملکرد بذر، شاخص برداشت و وزن هزار دانه تحت
10 دسی زیمنس بر متر کاهش قابل ملاحظه ای در تولید بذر ایجاد نکرد . / 5 تا 5 / تأثیر تنش شوری قرار گرفتند. با این وجود افزایش میزان شوری از 2
2 تن در هکتار و شاخص برداشتی معادل 18 / بین توده ها نیز اختلافی از نظر صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. کوشیا با متوسط عملکرد بذری معادل 15
درصد، نشان داد که توانایی بالایی در تولید بذر دارد. درصد و عملکرد روغن در سطوح مختلف تنش شوری اختلاف معنی داری نشان نداد . با توجه به
میزان 10 درصد روغن در بذر و متوسط تولید 213 کیلوگرم روغن در هکتار توسط کوشیا، به نظر می رسد که این گیاه از قابلیت بالایی برای تبدیل به
یک دانه روغنی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image