انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارائه شاخصهایی برای انتخاب با استفاده از وراثت پذیری و همبستگی صفات موثر بر عملکرد دانه و استفاده از تئوری های
خزر در سال زراعی 1388 در مزرعه × از تلاقی غریب F برنج به همراه والدین و نسل 1 F رگرسیون چند متغیره اجرا شد. برای این منظور 265 خانواده 3
0 بیشترین و طول برگ پرچم و تعداد خوشه با وراثت پذیری / تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گنبد کشت شدند. تعداد روز تا رسیدگی با وراثت پذیری 97
0)، ارتفاع بوته / 0/66 کمترین میزان وراثت پذیری را در بین صفات داشتند. ضرایب همبستگی فنوتیپی بین عملکرد بوته با عرض برگ پرچم (** 256
) ** 0) مثبت و معنی دار بود. زیست توده، تعداد روز تا گلدهی و ارتفاع بوته، حدود 98 درصد از / 0) و زیست توده (** 828 / 0/193 )، تعداد خوشه (** 734
تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه کردند و به عنوان متغیرهای ردیف اول عملکرد دانه در مدل تجزیه علّی انتخاب شدند. برای بدست آوردن بهترین
شاخص های گزینشی، بردارهای مختلفی از ارزش های اقتصادی صفات از جمله ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی، اثرات مستقیم فنوتیپی و ژنتیکی
هر یک از صفات مورد مطالعه در تجزیه علیت عملکرد دانه و وراثت پذیری صفات در ترکیبهای مختلفی از آن ها در حالت حضور و عدم حضور عملکرد
در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد افزایش تعداد صفات مورد بررسی دلیلی بر افزایش و برتری معیارهای مقایسه و سو دمندی نسبی نخواهد بود .
شاخصها نشان دادند که عملکرد و همبستگی ژنتیکی معنی دار صفات با عملکرد دانه مهمترین اجزای کارای یک شاخص میباشند. وراثت پذیری بالا
در مرتبههای بعدی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها