تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی در سال
1388 ، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاَ تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح آبیاری: کامل
درحد ظرفیت مزرعهای (شاهد)، 80 درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش ملایم) و 60 درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش شدید) و چهار سطح کود کمپوست زباله
تن در هکتار بودند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش سطوح T و 3:30 T2:20 ، T شهری شامل شاهد (عدم مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، 1:10
کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات عملکرد تر و خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن تر و خشک ریشه، درصد و عملکرد اسانس در گلدان می
شود. اثر سطوح مختلف آبیاری با برتری تیمار شاهد (عدم تنش)، درتمامی صفات معنی دار شد. مطابق نتایج بدست آمده به نظر میرسد کاربرد تیمار 30
8 گرم در گلدان) در / 4 گرم در گلدان) و عملکرد اسانس ( 42 / تن در هکتار کمپوست زباله شهری و شرایط آبیاری عدم تنش بیشترین عملکرد خشک ( 51
تولید نعناع فلفلی مناسب است.

کلیدواژه‌ها