به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شامل درصد پروتئین ، درصد چربی ، درصد ،(Lathyrus sativus L.) به منظور ارزیابی اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر خصوصیات کیفی خلّر
86 به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه - خاکستر ، میزان انرژی و میزان تانن دانه، آزمایشی در سال زراعی 87
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح پانزدهم اسفند، اول فروردین و پانزدهم
60 بوته در متر مربع بودند. نتایج آزمایش نشان داد تراکم و تاریخ کاشت اثر معنی داری بر درصد ،50 ،40 ، فروردین و تراکم کاشت در چهار سطح 30
پروتئین دانه دارند، به طوری که تأخیر در کاشت و افزایش تراکم بوته موجب کاهش پروتئین در ماده خشک دانه شد . درصد پروتئین دانه با درصد
خاکستر دانه همبستگی منفی نشان داد. همچنین تأخیر در کاشت به طور معنیداری سبب افزایش درصد خاکستر دانه شد، به طوری که بیشترین درصد
4 درصد) در تاریخ کاشت آخر ( 15 فروردین) مشاهده شد. درصد تانن دانه نیز همبستگی منفی با درصد خاکستر دانه داشت و با تأخیر در / خاکستر ( 3
کاشت به طور معنیداری کاهش پیدا کرد. تراکم و تاریخ کاشت بر میزان انرژی دانه خلّر نیز اثر معنیداری داشتند، به گونهای که با تأخیر در کاشت از
میزان انرژی دانه کاسته شد. همچنین افزایش تراکم بوته با کاهش میزان انرژی دانه همراه بود. میزان انرژی دانه با درصد پروتئین دانه همبستگی مثبت
نشان داد. به طور کلی نتایج حاکی از کیفیت نسبتا مناسب دانه خلّر، به ویژه در تاریخ کاشت پانزدهم اسفند و تراکم 30 بوته در متر مربع بود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image