ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تعداد 40 رقم و لاین امیدبخش اصلاح شده برنج در مرحله رشد رویشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک ه ای کامل
تصادفی و در 3 تکرار و 4 سطح شوری در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند. از این میان تعداد 17
ژنوتیپ برتر انتخاب شدند و برای بررسی دقیق تر در مرحله گیاهچه جوان در سال زراعی 1388 مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج نشان داد که بین
ژنوتیپهای مورد مطالعه برای کلیه صفات اختلاف معنی دار وجود داشت. شاخص های میانگین هندسی و تحمل به تنش، شاخص ه ای مناسبی برای
تضمین پایداری عملکرد و ارزیابی ژنوتیپهای با عملکرد بالا در شرایط تنش می باشند. با توجه به ضرایب همبستگی بین شاخصها ملاحظه شد که
شاخصهای میانگین تولید، میانگین هندسی، میانگین هارمونیک و شاخص تحمل به تنش در هر دو محیط با عملکرد همبستگی بسیار بالایی دارند .
تجزیه به عاملها نشان داد که چهار عامل در حدود 87 % از تغییرات مشاهده شده در شاخص های تحمل و حساسیت زیست توده را توصیف می کنند.

کلیدواژه‌ها