تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

وجود تنش‌های غیر زنده محیطی بویژه تنش خشکی یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می‌شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوی ( Anethum graveolens)، گشنیز (sativum Coriandrum) و رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال89 انجام شد. فاکتور اول شامل 4 سطح خشکی: ظرفیت زراعی (FC) 100، 75، 50 و25 درصد و فاکتور دوم شامل 3 گیاه دارویی گشنیز، رازیانه و شوید بودند. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد چتردر بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت دانه اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاهش میزان آب در خاک از حد ظرفیت زراعی (FC) تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد مطالعه داشت. گیاه شوید در %25 FC بیشترین تعداد دانه در چتر (14عدد)، تعداد دانه در بوته(27 عدد)، چتر در بوته (4عدد)، چترک در چتر (10 عدد) و وزن هزار دانه (5/6 گرم) دارا بود، همچنین گیاه رازیانه در %25 FC کمترین تعداد دانه در چتر (2عدد)، تعداد دانه در بوته (2 عدد)، تعداد چتر در بوته (25/0 عدد)، چترک در چتر (5/0 عدد) و وزن هزار دانه (15/0 گرم) دارا بود. شاخص برداشت دانه با وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image