تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم دیم سرداری و آذر2، آزمایشی در مزرعه مرکز خدمات کشاورزی منگور شرقی شهرستان مهاباد در سال زارعی 87 – 1386، به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایۀ بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل زمان های مختلف محلول پاشی کود از منبع اوره با میزان 50 گرم در 10 متر مربع در مراحل پنجه دهی، پنجه دهی همراه با تو فوردی به میزان 5/1 لیتر در هکتار، طویل شدن ساقه، ظهور برگ پرچم، و تیمار شاهد (عدم کاربرد محلول‌پاشی) در کرت‌های فرعی و دو رقم گندم دیم سرداری و آذر 2 درکرت های اصلی بود. نتایج آزمایش نشان داد که رقم گندم آذر 2 (8/2270 کیلوگرم در هکتار) دارای عملکرد دانۀ بیشتری نسبت به رقم سرداری (5/1932 کیلوگرم در هکتار) بود. تیمارهای محلول‌پاشی طول سنبله، اجزای عملکرد دانه و عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد پروتئین را تحت تأثیر قرار دادند. محلول پاشی اوره در مرحله پنجه دهی توأم با توفوردی دارای بیشترین عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها بود و 17 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. تیمارهای محلول‌پاشی اوره بر روی درصد پروتئین دانه نیز تأثیر معنی داری داشتند. بیشترین درصد پروتئین دانه (05/16 درصد) مربوط به تیمار محلول پاشی اوره در مرحله برگ پرچم در رقم سرداری بود. چنین بنظر می‌رسد که از محلول پاشی اوره می توان برای افزایش عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم دیم استفاده نمود و استعمال محلول اوره توأم با تو فوردی در مرحله پنجه دهی مؤثرترین زمان محلول‌پاشی است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image