ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت، آزمایشی در سال زراعی 88
1387 در مزرعه -تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت از چهار
نوع کشت مخلوط تأخیری گندم و ذرت به صورت سه ردیف گندم + یک ردیف ذرت ( 1:3 )، سه ردیف گندم + دو ردیف ذرت ( 2:3 )، چهار ردیف گندم +
دو ردیف ذرت ( 2:4 ) و شش ردیف گندم + دو ردیف ذرت ( 2:6 ) و کشت خالص گندم و ذرت بود . نتایج نشان داد که کشت مخلوط تأخیری تأثیر
بر میزان نیتروژن جذب شده، جذب نسبی و کارایی جذب و مصرف نیتروژن گندم و ذرت داشت. بیشترین و کمترین کارایی جذب (p≤0/ معنی داری ( 05
36 کیلوگرم نیتروژن اندام گیاهی به ازای کیلوگرم / 33 و 50 / نیتروژن برای گندم و ذرت به ترتیب در کشت مخلوط سه ردیف گندم+دو ردیف ذرت ( 70
19 کیلوگرم نیتروژن اندام گیاهی به ازای کیلوگرم نیتروژن خاک) مشاهده شد. دامنه جذب نسبی نیتروژن / 14 و 37 / نیتروژن خاک) و کشت خالص ( 73
0 بود. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن بر اساس /41-0/ 1 و برای ذرت بین 54 /08-1/ در نسبتهای مختلف کشت مخلوط تأخیری برای گندم بین 47
147 کیلوگرم نیتروژن دانه به ازای کیلوگرم نیتروژن اندام گیاه بود. به طور کلی ، نتایج نشان داد / 88 و 33 / عملکرد دانه برای گندم و ذرت به ترتیب 62
که کشت مخلوط تأخیری گندم با ذرت موجب افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن شد.

کلیدواژه‌ها