واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهمنظور بررسی تاثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن، روی و کود کامل میکرو به صورت خاک مصرف و محلول پاشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت
محلول پاشی کود کامل ،(C) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل: تیمار شاهد KSC704
محلول پاشی کود سولفات روی در ،(M محلول پاشی کود کامل میکرو در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( 2 ،(M میکرو در مرحله ساقه رفتن ( 1
محلول پاشی کود سولفات آهن در مرحله ،(Z محلول پاشی کود سولفات روی در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( 2 ،(Z مرحله ساقه رفتن ( 1
کود سولفات آهن ،(SM) کود کامل به صورت خاک مصرف ،(F محلول پاشی کود سولفات آهن در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( 2 ،(F ساقه رفتن ( 1
بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف (SZ) و کود سولفات روی به صورت خاک مصرف (SF) به صورت خاک مصرف
کودی در سطح احتمال 1 درصد بر روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و طول بلال معنی دار بود .
همچنین تاثیر تیمارهای بکار رفته در سطح احتمال 5 درصد بر صفات شاخص برداشت، قطر بلال، وزن هزار دانه و وزن چوب بلال معنی دار بود . نتایج
به دست آمده از مقایسات میانگین نیز نشان داد که در تمامی صفات مورد مطالعه، محلول پاشی کود کامل میکرو در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور
به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را داشتند. (C) و تیمار شاهد (M بلال ( 2

کلیدواژه‌ها