تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت و مقادیر مختلف کاربرد علف‏کش متری‏بیوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم رقم پیشتاز، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی بخش علف های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور واقع در مشکین‏دشت کرج به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تراکم گندم در سه سطح (400، 500 و 600 بوته در مترمربع) و دز علف کش متری بیوزین در پنج سطح (صفر، 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج حاصل از بررسی تأثیر تیمارها روی شاخص‏های فیزیولوژیکی رشد نشان داد که شاخص سطح برگ، تجمع کل ماده خشک و سرعت رشد محصول در تراکم-های 500 و 600 بوته در مترمربع و دزهای 6/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار، برتری معنی‌داری را نسبت به سایر تیمارها دارا بودند. بالاتر بودن شاخص‌های رشد گندم در این تراکم‌ها توجیه‌کننده افزایش قدرت رقابتی گندم در مواجهه با علف‌های هرز می باشد. عملکرد نهایی گندم نیز از این روند تبعیت کرد، به‌طوری‌که در تراکم 500 بوته در مترمربع و کاربرد مقادیر 6/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار متری بیوزین نسبت به تراکم‌های 400 و 600 بوته در مترمربع از میزان بیشتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها