بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شوری خاک به عنوان یک عامل مهم، رشد گیاه را محدود و تولید محصول را در مراحل مختلف کاهش می دهد. فن آوری سنجش از دور و GIS پتانسیل بالایی برای پایش فرآیندهای دینامیک مانند شوری را دارند. از این رو در تحقیق حاضر کارایی فن آوری سنجش از دور و تلفیق آن با GIS جهت برآورد میزان شوری خاک و هم چنین امکان طبقه بندی کلاسهای شوری خاک با روشهای مختلف در منطقه نیشابور مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+ ماهواره لندست سال 2002 در 6 باند انعکاسی استفاده شد. نتایج طبقه بندی حاصل از اعمال مدلهای ریاضی بر تصویر با نتایج طبقه بندی حاصل از ترکیبات مختلف باندی مورد مقایسه قرار گرفت و سپس مساحت کلاس خاکهای شور و غیر شور در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روشهای فوق و هم چنین تلفیق این دو روش تهیه گردید. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق بهترین راه ممکن استفاده از ترکیب دو روش فوق و جداسازی خاکهای شور در مرحله اول و سپس تفکیک خاکهای غیر شور بود. بنابراین با توجه به هم پوشانی زیادی که میان ارزش رقومی باندهای تصاویر ماهواره ای در خاکهای محدوده مورد مطالعه وجود دارد توانایی دادههای رقومی سنجنده ETM+ ماهواره لندست برای طبقه بندی کلاس های مختلف شوری خاک در منطقه مورد مطالعه محدود ارزیابی می گردد.

کلیدواژه‌ها