دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 27، مهر 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد

صفحه 468-475

10.22067/gsc.v10i3.17664

مریم جهانی کندری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد

صفحه 495-502

10.22067/gsc.v10i3.17670

زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 11-18

10.22067/gsc.v10i3.17807

سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا آستارایی؛ مرجان قائمی؛ پریسا میرحسینی؛ حسین زارع


تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

صفحه 577-582

10.22067/gsc.v10i3.17810

علیرضا فرید حسینی؛ علیرضا آستارایی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ پریسا میرحسینی موسوی


اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

صفحه 19-29

10.22067/gsc.v10i3.17826

اکرم مهدی زاده؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ جواد حمزه ئی؛ گودرز احمدوند؛ رعنا موسوی