اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اثرات آللوپاتی علف‌های هرز غالباً از جوانه زنی و مراحل اولیه رشدی گیاهان زراعی ممانعت می‌نماید. قیاق (Sorghum halepens) حاوی ترکیبات محلول در آب بوده و خاصیت آللوپاتیک دارد. برای مشخص شدن اثرات آللوپاتیک قیاق، اثر غلظت‌های مختلف عصاره (0، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 گرم بر لیتر) به دست آمده از ریشه و برگ قیاق بر جوانه زنی و مراحل اولیه رشدی چند گیاه دارویی با اهمیت در ایران (ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم) آزموده شد. نتایج نشان داد که عصاره‌های ریشه و برگ قیاق در بیشتر موارد بر جوانه زنی و مراحل اولیه رشدی اسفرزه، پسیلیوم، رازیانه و ریحان تأثیر بازدارنده داشتند و جوانه زنی و رشد اولیه سیاهدانه و زیره سبز بوسیله عصاره‌های ریشه و برگ در غلظت‌های پایین تحریک شد، ولی این تأثیر مثبت در غلظت‌های بالاتر مشاهده نشد. تأثیر عصاره برگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه نسبت به عصاره ریشه بود. همچنین رشد ریشه گیاهان مورد بررسی نسبت به اندام‌های هوایی حساسیت بیشتری به عصاره‌ها داشت. درجه حساسیت در بین گیاهان در تمامی تیمارها به‌ترتیب عبارت بودند از: پسیلیوم، اسفرزه، رازیانه، ریحان، سیاهدانه و زیره سبز.

کلیدواژه‌ها