واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات زراعی ارقام گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل اسید سالیسلیک در سه سطح بدون مصرف، خیساندن بذر در محلول 5/0 میلی مول، خیساندن بذر در محلول 5/0 میلی مول توأم با محلول پاشی با غلظت 1 میلی مول، سلنیوم در دو سطح بدون مصرف و با مصرف به میزان 18 گرم در هکتار به صورت محلول پاشی در دو مرحله و ارقام گندم شامل آذر 2، سرداری و رصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم آذر 2 از لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم سرداری و رصد به ترتیب 19 و 16 درصد افزایش نشان داد. مصرف اسید سالیسیلیک به صورت بذر مال صفات طول پدانکل، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داد. محلول پاشی سلنیوم تعداد سنبله بارور را 3/7 درصد و عملکرد دانه را 5/7 درصد افزایش داد. مصرف توام اسید سالیسیلیک بصورت بذر مال و محلول پاشی سلنیوم عملکرد دانه را نسبت به شاهد 9 درصد افزایش داد. بیشترین و کمترین واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد در اثر مصرف توام اسید سالیسیلیک و سلنیوم به ترتیب مربوط به رقم سرداری و آذر 2 بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط دیم با مصرف بذر مال اسید سالیسیلیک توام با محلول پاشی سلنیوم در سه رقم مورد بررسی می‌توان اثر تنش رطوبتی را تعدیل و عملکرد قابل قبول دست یافت.

کلیدواژه‌ها