تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فیکاریا با نام علمی Ranuculus ficaria گیاهی غده دار و چندساله‌ای است که ریشه های غده‌ای مهم‌ترین راه تکثیر و پراکنش آن می‭باشد. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی غده‭های ریشه ای و اثر دمای متناوب دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تحقیقات علوم علف‌های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول به منظور تعیین دماهای کاردینال ریشه‌های غده‌ای در دماهای1، 5، 10، 15، 20و 25 درجه سانتی‭گراد قرار گرفتند. در آزمایش دوم دماهای متناوب شامل (11 ساعت روز/13 ساعت شب) 10/5 ،12/7 ،15/10 و 25/15 درجه سانتی‭گراد بود. نتایج نشان داد که دمای مطلوب در غده‭های بزرگ و کوچک متفاوت بود. ولی دمای پایه و حداکثر اختلاف چندانی با هم نداشتند. دماهای پایه و حداکثر غده‭های بزرگ و کوچک به ترتیب حدود صفر و25 درجه سانتی‭گراد بود. دمای مطلوب غده‭های بزرگ 8 درجه سانتی‭گراد ولی غده‭های کوچک 14 درجه سانتی‭گراد شد. نتایج حاصل از اثر دمای متناوب نشان داد دماهای متناوب پائین تر جوانه‌زنی زیادتری دارند. دماهای متناوب 10/5 و 12/7 بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی را داشتند.

کلیدواژه‌ها