ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی بذور رازیانه تولید شده در شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف، دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در این مطالعه 11 نوع تیمار آزمایشی شامل بذور تولید شده در شرایط مصرف کودهای کمپوست، ورمی کمپوست، ازتوباکتر، سودوموناس، ازتوباکتر+کمپوست، کمپوست+سودوموناس، کمپوست+ورمی کمپوست، سودوموناس+ازتوباکتر، سودوموناس+ورمی کمپوست، ورمی کمپوست+ازتوباکتر و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به جز طول اندام‌های هوایی در گلخانه بین تیمارهای آزمایشی در تمامی‌صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج بخش آزمایشگاهی نشان داد که تیمار کمپوست + ورمی‌کمپوست از نظر درصد، سرعت، شاخص و میانگین زمان جوانه‌زنی نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. نتایج آزمایش گلخانه ای حاکی از برتری تیمار ورمی‌کمپوست از نظر درصد سبز کردن و برتری تیمار کمپوست+سودوموناس از نظر وزن خشک اندام‌های هوایی بود. به طور کلی یافته‌های این تحقیق نشان داد که تولید بذور تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی و آلی مختلف در مزرعه می‌تواند روش مناسبی جهت تولید بذور مورد نیاز در کشاورزی ارگانیک این گیاه فراهم سازد؛ به طوری که میزان مطلوبی از خصوصیات رشدی و جوانه‌زنی در بذور حاصل مشاهده گردد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image