تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد، فتوسنتز و عملکرد اسانس و درصد کامازولن سه رقم گیاه بابونه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال زراعی89- 1388 بر اساس طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل سطوح تنش خشکی شامل بدون تنش، تنش متوسط (75 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) و تنش شدید (55 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) و کرت فرعی شامل سه رقم بابونه (ارقام اصلاح شده پرسو و بودگلد و توده محلی شیراز) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر فتوسنتز، ارتفاع بوته، غلظت اسمولیت های سازگار، عملکرد گل خشک، اسانس و درصد کامازولن ارقام بابونه داشت. سطح خشکی متوسط در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر عملکرد اسانس ارقام بابونه نداشت. ارقام بودگلد و پرسو در بالاترین سطح تنش خشکی بیشترین عملکرد گل خشک (4/123 و 121 گرم در متر مربع)، عملکرد اسانس (159/0 و 163/0 گرم در متر مربع) و درصد کامازولن (81/4 و 71/5 درصد) را داشتند.

کلیدواژه‌ها