بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف گوگرد برعملکرد واجزاء عملکرد کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب وهوایی مشهد در سال زراعی 89-1388 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل گوگرد بنتونیت در چهار سطح (صفر، 300، 400 و 500کیلوگرم درهکتار) ودو رقم کلزا (زرفام و مودنا ) بودند. نتایج نشان داد که افزایش گوگرد، سبب افزایش برخی از صفات رویشی مانند شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته گردید. مصرف گوگرد موجب افزایش تعداد غلاف، وزن هزار دانه همچنین میزان روغن وپروتئین وعملکرد دانه کلزا گردید. افزایش عملکرد دانه عمدتا ناشی از وزن هزار دانه و شاخص سطح برگ بود. واکنش دو رقم نسبت به گوگرد متفاوت بود. در حالی که در تیمار بدون گوگرد بین دو رقم از نظر عملکرد تفاوت معنی داری وجود نداشت درتیمار 500 کیلو گرم گوگرد عملکرد دانه رقم زرفام نسبت به مودنا 63/29درصد افزایش یافت. بر اساس نتایج این آزمایش بین ارقام از نظر واکنش به کود گوگرد تفاوت چشمگیر وجود دارد. لذا ضرورت دارد در شرایط مختلف آب و هوایی ایران واکنش ارقام کلزا نسبت به این عنصر ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image