اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیاز آبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت هیبرید سینگل کراس 500 در روش آبیاری بارانی آزمایشی در سال 1385 با 9 تیمار، به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در منطقه کرج انجام شد. کرتهای اصلی شامل سه تیمار آبیاری 75، 100، 125 درصد تامین نیازآبی و کرتهای فرعی شامل سه تراکم 75، 85 و95 هزار بوته در هکتار بود. نیاز آبی بر اساس کمبود رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش سطح آبیاری از75 تا 125 درصد تامین نیاز آبی اثر معنی داری بر عملکرد، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ، طول و عرض برگ، وزن بیوماس، طول و قطر بلال، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، تخریب برگ، وزن هزاردانه، و شاخص برداشت بر جای گذاشت. اما اثر آن بر وزن چوب بلال، طول گل تاج و وزن خشک برگ معنی دار نشد. اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ، طول برگ، طول و قطر بلال، تعداد ردیف دانه، وزن و قطر چوب بلال معنی دار شد. تیمار آبیاری 125 درصد نیازآبی با تراکم 85 هزار بوته درهکتار بیشترین عملکرد را به میزان 12 تن در هکتار تولید کرد. همچنین تیمار مذکور پس از تیمار آبیاری 100 درصد نیاز آبی با تراکم 75 هزار بوته در هکتار از بیشترین میزان کارائی مصرف آب (22/1 کیلوگرم بر متر مکعب) برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها