دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1392 
مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

صفحه 45-53

10.22067/gsc.v11i1.24060

عبدالرضا احمدی؛ محمدحسن راشد محصل؛ حمیدرضا خزاعی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ سید کریم موسوی


اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

صفحه 64-72

10.22067/gsc.v11i1.24065

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ جبار فلاحی؛ رضا دیهیم فرد؛ فرنوش فلاح پور


تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

صفحه 107-120

10.22067/gsc.v11i1.24085

نیر اعظم خوش خلق سیما؛ رمضانعلی علی تبار؛ مهله اقبالی نژاد؛ پریسا بابازاده؛ سارا طالع احمد


تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

صفحه 131-140

10.22067/gsc.v11i1.24087

ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند


ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

صفحه 152-161

10.22067/gsc.v11i1.24124

ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ علی اصغر چیت بند؛ عباس عباسیان؛ مجید حیدری


تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

صفحه 171-178

10.22067/gsc.v11i1.24127

شیرین قاضیان تفریشی؛ امیر آینه بند؛ حسین توکلی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمد جلینی


اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

صفحه 200-207

10.22067/gsc.v11i1.24130

امیر احمدی آغ تپه؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی سیاه سر؛ محمدرضا اصغری پور