تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه گیاهپزشکی کشور، واقع در ورامین به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. الگوی کاشت ذرت با چهار سطح تکردیفه با تراکم معمول و دو ردیفه زیگزاگ با تراکمهای معمول، 25 درصد و 50 درصد بیشتر از تراکم معمول به عنوان فاکتور اصلی و مصرف علفکش نیز با پنج سطح مخلوط آترازین به میزان 8/0 کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزانهای به ترتیب 28/3، 10/4 و 92/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار، مخلوط آترازین به میزان 8/0 کیلوگرم ماده موثره در هکتار و آلاکلر به میزان 4/2 کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزان 92/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پیشکاشت و به عنوان فاکتور فرعی اعمال گردید. کرتهای شاهد شامل شاهد بدون علفهرز (وجین کامل) و شاهد با علفهرز (بدون مصرف علفکش) بود. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه با تراکم معمول به دو ردیفه زیگزاگ با تراکمهای 25 درصد و 50 درصد بیشتر از تراکم معمول موجب افزایش معنیدار عملکرد دانه ذرت شد. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ همچنین تراکم و وزنخشک علفهایهرز را کاهش داد و الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم 25 درصد بیشتر از تراکم معمول، کمترین تراکم و وزنخشک علفهایهرز را نشان داد. در الگوهای کاشت مختلف، پس از تیمار شاهد بدون علف هرز، تیمارهای 8/0 کیلوگرم ماده موثره در هکتار آترازین + 92/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار ارادیکان و 8/0 کیلوگرم ماده موثره در هکتار آترازین + 10/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار ارادیکان به ترتیب کمترین تراکم و وزنخشک علفهایهرز را نشان دادند. از طرف دیگر به غیر از تیمار شاهد با علف هرز عملکرد دانه سایر تیمارهای علفکشی اختلاف معنیداری با عملکرد دانه تیمار شاهد بدون علف هرز نداشت. در نتیجه میتوان از مقادیر کاهش یافته علفکشها استفاده نمود و در نتیجه میزان مصرف علفکشها را کاهش داد. بر اساس نتایج حاصل شده الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم 25درصد بیشتر از تراکم معمول (92500 بوته در هکتار) و ترکیب علفکشی آترازین به میزان 8/0 کیلوگرم ماده موثره در هکتار + ارادیکان به میزان 10/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار به عنوان بهترین تیمار پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها