اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)، آزمـایشی در سال 1388 بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری: آبیاری با آب چاه در تمام مراحل رشد (شاهد)، آبیاری با آب چاه و پساب یک در میان، آبیاری با پساب در کل دوره رشد، بعنوان عامل اصلی و سه سطح محلول پاشی با کود کامل (NABTA-LIB): عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی با 600 و 1200 گرم کود کامل در هکتار، بعنوان عامل فرعی بودند. صفات اندازه گیری شده شامل: وزن تر و خشک برگ و ساقه، عملکرد تر و خشک علوفه، عملکرد دانه، ارتفاع ساقه، نسبت برگ به ساقه و نسبت دانه به علوفه بودند. نتایج نشان داد آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل تأثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی به جز نسبت برگ به ساقه داشت. علاوه بر این در بین تیمارهای آبیاری، سطوح تیماری آبیاری با پساب در کل دوره رشد، و پساب و آب معمولی یک در میان سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه و علوفه، و اجزای عملکرد علوفه گردید. در بین تیمارهای محلول پاشی، محلول پاشی 1200 گرم کود کامل بالاترین عملکرد علوفه و دانه را داشت.

کلیدواژه‌ها