ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

آزمایش ارزیابی کارایی استفاده از باریک‌برگ‌کش کلتودیم (سلکت) برای کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ‌ سویا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار طی سال 1385 در استان‌های لرستان، کرمانشاه و گلستان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل (1، 2، 3 و 4) کاربرد پس‌رویشی علف‌کش کلتودیم در مقادیر 6/0، 8/0، 1 و 2/1 لیتر در هکتار؛ (5) کاربرد پس‌رویشی علف‌کش سیکلوکسیدیم به مقدار 3 لیتر در هکتار؛ (6) کاربرد پس‌رویشی علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل به مقدار 75/0 لیتر در هکتار؛ (7) کاربرد پس‌رویشی علف‌کش کوییزالوفوپ-پی-اتیل به مقدار 2 لیتر در هکتار و (8) شاهد وجین دستی علف‌هرز بود. در لرستان کاربرد علف‌کش کلتودیم به میزان 2/1 لیتر در هکتار سبب کاهش 74 درصد زیست‌توده علف‌های‌هرز باریک‌برگ شد. در کرمانشاه کاربرد علف‌کش کلتودیم به میزان 2/1 لیتر در هکتار سبب کاهش 78 درصد تراکم علف‌های‌هرز باریک‌برگ شد. در گلستان تیمارهای کاربرد کلتودیم به مقدار 1 و 2/1 لیتر در هکتار، تراکم علف‌هرز سوروف را به ترتیب 75 و 80 درصد کاهش داد. بر این اساس استفاده از علف‌کش کلتودیم، برای کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ کشت سویا، با توجه به کارایی بالا و مقدار مصرف کمتر آن در مقایسه با برخی باریک‌برگ‌کش‌های رایج قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image