دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تیر 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

صفحه 208-214

10.22067/gsc.v11i2.26130

فرنوش فلاح پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار


تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 283-290

10.22067/gsc.v11i2.26140

صادق اسماعیل پور؛ جعفر اصغری؛ محمدنقی صفرزاده ویشگایی؛ حبیب اله سمیع زاده


اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 300-306

10.22067/gsc.v11i2.26142

رقیه سادات حسینی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ مهدی کلاته؛ محبوبه زاهد