دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

صفحه 208-214

10.22067/gsc.v11i2.26130

فرنوش فلاح پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار


10. تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 283-290

10.22067/gsc.v11i2.26140

صادق اسماعیل پور؛ جعفر اصغری؛ محمدنقی صفرزاده ویشگایی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی


12. اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 300-306

10.22067/gsc.v11i2.26142

رقیه سادات حسینی؛ سراله گاشی؛ افشین سلطانی؛ مهدی کلاته؛ محبوبه زاهد