واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کوشیا از جمله گیاهانی است که قابلیت رشد در محیط‌های متفاوت را داشته و امکان بهره‌برداری از آن به عنوان یک گیاه ارزشمند برای تولید زیست توده و دانه وجود دارد. هدف از این مطالعه‌ بررسی امکان کاشت کوشیا در تاریخ‌های متفاوت و همچنین ارزیابی تحمل آن به شرایط زمستان در شرایط مشهد بود. هفت تاریخ کاشت شامل بیستم ماه‌های مهر، آبان و اسفند سال 1387 و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1388 به عنوان کرت‌های اصلی و سه توده بومی کوشیا شامل بیرجند، سبزوار و بروجرد به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد بوته‌های حاصل از تاریخ‌های کاشت مهر و آبان به دلیل سرمای پاییز و زمستان از بین رفتند. ارتفاع بوته، عملکرد شاخساره و عملکرد بیولوژیک با تاخیر در کاشت از اسفند ماه کاهش یافتند. توده بیرجند نسبت به توده‌های دیگر ارتفاع بوته بیشتری داشت، ولی بین توده‌ها از نظر عملکرد شاخساره اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و عملکرد بیولوژیک در توده سبزوار بیشتر از سایر توده‌ها بود. عملکرد بذر در گیاهان کشت شده در فروردین نسبت به سایر تاریخ کشت‌ها بیشتر بود ولی بین توده‌ها اختلافی از این نظر وجود نداشت. گیاهان حاصل از تاریخ‌های کاشت خرداد و اسفند به ترتیب بیشترین و کمترین درصد شاخص برداشت را داشتند. نتایج نشان داد که کوشیا قادر به تحمل تنش‌های زمستانه نیست با این وجود امکان کاشت و رشد آن در اواخر اسفند و اوایل بهار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها