بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی، روش های مختلف کشت و بافت خاک بر سبزشدن بذر و استقرار کلزا، آزمایشی در سال 1388 در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی و رضوی انجام شد. به این منظور، 19 مزرعه آبی کلزا از شش شهر خراسان انتخاب و سبز شدن کلزا در آنها یک ماه پس از کاشت در سال 1388 اندازه گیری شد. بافت خاک در این مزارع با استفاده از روش هیدرومتری تعیین شد. نتایج نشان داد که شرایط آب و هوایی مناطق تاثیر معنی داری بر سبز شدن نهائی کلزا نداشت. با افزایش درجه حرارت مناطق از 19 تا 5/21 درجه سانتیگراد، درصد سبز شدن کلزا افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود. بارندگی به خاطر ایجاد سله در سطح خاک سبز شدن را کاهش داد اما این کاهش معنی دار نبود. درصد سبز شدن در روش کشت ردیفی و دستپاش بترتیب 4/38 % و 28 % بود. درصد سبز شدن بذرها در مزارع با بافت سیلت لوم، سیلت رس لوم و لوم بترتیب 2/27 %، 2/32 %و 47 % بود. به نظر می‌رسد بافت خاک نقش زیادی در سبز شدن کلزا با توجه به الگوی سبز شدن آن، دارد.

کلیدواژه‌ها