دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1393 

مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

صفحه 1-8

10.22067/gsc.v12i1.36624

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ زینت برومند رضازاده؛ مریم جهانی کندری؛ لیلا جعفری