بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده

عدس الملک از جمله گیاهانی است که از اهمیت خاص تغذیه ای و دارویی برخوردارند و در زمینه کاهش وزن و کنترل دیابت کاربرد دارند. دانه های آن علاوه بر مواد نشاسته ای حاوی مواد پروتئینی و لیپیدی می باشند. به منظور بررسی تاثیر دورآبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1389 در منطقه کاهی بیرجند انجام گرفت. در این تحقیق عامل دور آبیاری در سه سطح 6 ،12، و 18 روز به عنوان کرت های اصلی و چهار سطح تاریخ کاشت 31 فروردین، 5، 10 و 15 اردیبهشت به عنوان کرت های فرعی لحاظ گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد دور آبیاری بجز تعداد ساقه در بوته تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، بیوماس، عملکرد دانه، شاخص برداشت و صفات تعداد گل در بوته و وزن هزاردانه دارا بود. بالاترین مقدار صفات از تیمار آبیاری 12 روز بدست آمد. اثر تاریخ کشت نیز برای کلیه صفات بجز وزن هزار دانه در سطح 1 درصد معنی دار شد بطوریکه تاریخ کاشت 31 فروردین بالاترین مقادیر از صفات را به خود اختصاص داد. اثر متقابل دور آبیاری و تاریخ کاشت برای صفات تعداد ساقه، گل و غلاف در بوته، بیوماس، شاخص برداشت و نیز عملکرد دانه در سطح 1 درصد و برای ارتفاع بوته در سطح 5 درصد معنی دار گردید. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری 12 روز در تاریخ 31 فروردین بدست آمد. به نظر می رسد استفاده از مدار آبیاری12 روز در تاریخ کاشت فروردین ماه بویژه اواخر فروردین، تیمار مناسب در تولید عدس الملک باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image