ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل ارقام ذرت دابل کراس 370، سینگل کراس 647 و سینگل کراس 704 و فاکتور دوم شامل سه سطح بقایای گیاهی (بدون بقایا، بقایای ریشه گندم، بقایای ریشه و ساقه گندم) بود. نتایج نشان داد که صفات درصد و میانگین مدت زمان سبزشدن، سطح برگ بوته، عملکرد بیولوژیک و دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و طول بلال تحت تاثیر بقایای گندم قرار گرفت و بیشترین اثرات مثبت بر صفات ذکر شده در سطح بقایای ریشه و ساقه گندم حاصل شد. صفات وزن صد دانه و ارتفاع بوته تنها بین ارقام ذرت اختلاف معنی داری نشان داد. اثر سطوح بقایای گیاهی بر صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف هیبرید سینگل کراس 704 معنی دار نشد، اما دو هیبرید دیگر ذرت نسبت به افزودن بقایای گندم به خاک اختلاف معنی داری را نشان دادند. وزن صد دانه، تعداد ردیف در بلال، طول بلال و ارتفاع بوته رقم دابل کراس 370 نسبت به دو هیبرید دیگر به طور معنی داری کمتر بود.

کلیدواژه‌ها