ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

تراکم زراعی یکی از ابزارهای کاربردی در کنترل تلفیقی علف های هرز در سیستم های کشاورزی پایدار است. واکنش گونه های علف هرز بسته به تنوع و تراکم گونه ها در درون اکوسیستم های زراعی متغیر است. بدین منظور آزمایشی برروی ذرت با تراکم های 5، 6، 7 و 9 بوته در متر مربع و چهار سطح از تنوع گونه ای از علف های هرز شامل کنترل کامل (عدم رقابت)، عدم کنترل (رقابت درون و بین گونه ای)، کنترل باریک برگها (رقابت پهن برگها) و کنترل پهن برگها (رقابت باریک برگها) در مزرعة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نمونه برداری از علف های هرز مزرعه در پنج مرحلة از 42 روز بعد از کاشت ذرت تا انتهای دورة رشد گیاه زراعی انجام شد و تغییرات کل ماده خشک، سرعت رشد محصول کل گونه ها ذرت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ابتدای فصل رشد، کل ماده خشک تولیدی در تراکم نه و پنج بوته ذرت کمتر از سایر تیمارها بود اما در انتهای فصل رشد بیشترین مقدار ماده خشک را داشتند. همچنین در شرایط عدم حضور علف های هرز، میزان ماده خشک ذرت با افزایش تراکم افزایش یافت. تحت شرایط رقابت ذرت در حضور گونه های مختلف علف های هرز نیز میزان ماده خشک تولیدی ذرت، با افزایش تراکم افزایش یافت اما نسبت به تیمار شاهد (کنترل کامل علف های هرز)، حدود 46 درصد ماده خشک کمتری تولید شد. روند مشابهی نیز در ارتباط با سرعت رشد نسبی ذرت مشاهده شد. همچنین حضور علف های هرز پهن برگ سبب کاهش 60درصد و باریک برگها 34 درصد تولید ماده خشک ذرت شد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image