بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت نشاکاری و مقایسه کشت مستقیم ذرت علوفه ای آزمایشی در قالب طرح آماری کرت های خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در سه سطح (17 خرداد، 1 تیر و 16 تیر) و روش کاشت در سه سطح (کشت مستقیم، نشاء دو هفته ای و نشاء سه هفته‌ای) بودند. آنالیزهای رشد (شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص) و عملکرد علوفه تر و خشک تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار نشای سه هفته ای در تاریخ کاشت اول دارای بیشترین مقدار شاخص سطح برگ (4/5) و نیز بالاترین سرعت رشد محصول (2/37 گرم بر مترمربع بر روز)گردید و در نتیجه بالاترین عملکرد علوفه تر (536/66 تن در هکتار) و خشک (640/21 تن در هکتار) را داشت.

کلیدواژه‌ها