تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 دانش آموخته دانشگاه شاهد

3 دانش آموخته دانشگاه میبد

چکیده

این تحقیق در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان واقع در شهرستان حاجی آباد با هدف بررسی اثرات شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش آب مصرفی روی ذرت دانه ای سینگل کراس 704 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. روش آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری از یک طرف پشته تا انتهای فصل، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله 12 برگی و بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ظهور گل آذین و بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل، آبیاری از ابتدا تا آخر فصل رشد از دو طرف پشته به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود دامی نیز در چهار سطح شامل: صفر (شاهد)، 20، 40 و 60 تن در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. ارتفاع بوته، ویژگی های بلال، وزن هزاردانه و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر روش آبیاری و کاربرد کود دامی بر روی تمام صفات مورد بررسی(به استثنای وزن بلال) معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه (8700 کیلوگرم در هکتار) در تیمار آبیاری از دو طرف پشته تا انتهای کشت و مصرف 60 تن کود دامی در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد دانهر(4980 کیلوگرم در هکتار ) در تیمار آبیاری از یک طرف پشته بدون مصرف کود دامی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، ا. و م.ج. بحرانی. 1388. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در بوشهر. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 48: 131-123.
2- احمدیان ا.، ا. قنبری و م. گلوی. 1388. اثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاء عملکرد، میزان اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره سبز (Cuminum cyminum L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 1:180-173.
3- اردکانی، م.ر. 1386.اکولوژی.انتشارات دانشگاه تهران.340 صفحه.
4- پرویزی، ی. و ع.ا. نباتی. 1383. تأثیر دور آبیاری و کود دامی بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.63: 29-21.
5- پورموسوی س.م.، م. گلوی، ج. دانشیان، ا. قنبری، ن.ا. بصیرانی و پ، جنوبی. 1388. تأثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاین L17 سویا در شرایط تنش خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 40(1): 15-2.
6- دانشیان، ج. 1380. مطالعه اکوفیزیولوژیکی کمبود آب بر روی سویا. پایان نامه دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 250 صفحه.
7- رضایی سوخت آبندانی ر.، ع. چراتی آرائی، د. اکبری نودهی، ح.ر. مبصر و م. رمضانی. 1388. اثر دور آبیاری و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 در استان مازندران. مجله پژوهش در علوم زراعی. 6: 92-81.
8- صابری ع.، م.ت. فیض بخش، ح. مختارپور، ا. مساوات و م. عسکر. 1389. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704. مجله به زراعی نهال و بذر. 2: 2-26: 136-123.
9- صفادوست آ.، م.ر. مصدقی، ع. ا. محبوبی، ع. نوروزی و ق. اسدیان.1386. تأثیر کوتاه مدت خاک ورزی و کود دامی بر ویژگی های ساختمانی خاک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.41: 100-91.
10- علیزاده ا.، ا. مجیدی، ح.ا. نادیان، ق. نورمحمدی و م.ر. عامریان. 1386. اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزائ عملکرد ذرت دانه ای. مجله علوم کشاورزی. 2: 436-427.
11- فلاح، س. 1385. بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی-شیمیایی و نحوه به کارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان. پایان نامه دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
12- فلاح، س.ا.، ا. قلاوند و م.ر. خواجه پور. 1386. تأثیر نحوه اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در خرم آباد لرستان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 40: 242-233.
13- مجیدیان، م.، ا. قلاوند، ن.ع. کریمیان و ع.ا. کامگار حقیقی. 1387. تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس 704. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 45: 432-417.
14- نخجوانی مقدم، م.م.، ا. نجفی، س.ح. صدر قائن و ا. فرهادی. 1390. اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در ذرت دانه ای سینگل کراس 302. مجله به زراعی نهال و بذر. 1،جلد 2-27.90-73.
15- ملکوتی، م ج.، ز. خوگر و ز خادمی ز. 1383. روش های نوین در تغذیه گندم (مجموعه مقالات)، انتشارات سنا. تهران.
16- Agul, D., and F. Dlagi. 2002. Water use efficincy in corn with organic matter. Field crops Research. 43: 171-176.
17- Ali, Z. I., S.E.Dawelbeit, and A.A. Salih. 2007. Effect of water stress and nitrogen application on grain yield of wheat. .Journal of .Agricultural Science. 29: 238-250.
18- Covarrubias, A.A., J.W. Ayala, and J.L. Reyes, M. Hernandez and Garciarrubio A. 1995. Cell-wall proteins induced by water deficit in Bean(Phaseolus vulgaris L.) seedling. Plant physiology.107:1119-1128.
19- Dagdelen, N., E.Yilmaz, F. Sezgin, and T. Gorbuz. 2006. Water yield relation and water use efficiency of cotton and season crop corn in Western Turkey.
Agricaltural Water Manage. 82:1-2. 93-85.
20- De Paolo, O., D.B. Frans and F. Muris. 2008. Effect of different irrigation regimes, and manure on corn yield. Jouranl of Agronomy Research.12(4)324- 329.
21- Desilva, A. and B.D. Kar. 1994. Effect of organic matter on available water in noncalcarous brown soils. Sirlankan.J.Agri Sci.31:82-92.
22- Fereres, E. and M.A. Soriano. 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental Botany. 58: 147–159.
23- Francois, L. E., T.J. Danvan and E.V. Mass. 1984. Salinity effects on seed yield, growyh and germination of grain sorghum. Agrononmy Journal. 76:741-744.
24- Ghosh, P.K., K.J.Mandal, K. Hati, and M. Ajay . 2004. Comprative effectivence of cattle manure, poultry manure, phosphocompost and fertilizer-NPK on three cropping system in vertisols of semi-arid tropics. Dry matteryield, nodulation, chlophyll content and enzyme activity. Bioresource Technology, 95: 85-93.
25- Gliessman, R.S. 2006. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems, Second Edition. CRC Press: Boca Raton, FL. USA.
26- Gooding, M. J., R.H. Ellis, P. Shewry, and Schofield J.2003. Effects of Restricted Water Availability and Increased Temperature on the Grain Filling, Drying and Qualityof Winter Wheat. Journal of Cereal Science. 37: 295-309.
27- Lupway, N.Z., M. Girma, and I. Haque. 2000. Plant nutrient content of cattle manure from small-scale farms and experimental stations in the Ethiopian highlands. Agriculture, Ecosystem and Environment. 78: 57-63.
28- Ma, B.L., L.M. Dwyer, and E.G. Gregorich. 1999. Soil nitrogen amendment effects on seasonal nitrogen mineralization and nitrogen cycling in maize production. Agronomy.Journal. 91: 1003-1009.
29- Nagaz, K., I. Toumi, M. Masmoudi, and N.Mechlia. 2008. Soil salinity and barley production under full and deficit irrigation with saline water in arid condition of southern Tunisia. Reasearch Journal of Agronomy, 2:90-95.
30- Ozturk, A., and F. Aydin. 2004. Effect of water stress at various growth stages on somequality characteristics of winter wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 190: 93-99 .
31- Pessarakli, M. M., P.V. Morgan, and J. Gilbert. 2005. Dry-matter yield, protein synthesis,starch, and fiber content of barley and wheat plants under two irrigation regimes. Journal of Plant Nutrition, 28: 1227-1241.
32- Reddy, D.D., A.S. Rao, and T.R. Rupta. 2000. Effects of continuous use of cattle manure and fertilizer phosphorus on crop yields and soil organic phosphorus in a vertisol. Bioresource Technology. 75:113-118.
33- Salini, H. S. and M.E. Westgate. 2000. Reproductive development in grain crops during drought. Advances in Agronomy. 68: 59-95.
34- Sepaskhah, A. R. and B. Ghahraman. 2004. The effects of irrigation efficiency and uniformity coefficient on relative yield and profit for deficit irrigation. Biosystems Engineering, 87: 495–507.
35- Sharma, A.K. 2003. Bio Fertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobiosis Pub, India.
36- Smith, C.W., J. Betran, and E.C.A.Runge.2004. Corn (Origin, History, Technology and Production). John Wiley & Sons. New York.
37- Stockle, C.O. and L.G. James. 1989. Analysis of deficit irrigation strategies for corn using crop grwoth simulation.Irrigation Science. 10, 85–98.
38- Szira, F., A.F. Balint, A. Borner, and G. Galiba.2008. Evaluation of drought-related traits and screening methods at different developmental stages in spring barley. Journal of Agronomy and Crop Science, 194: 334-342.
39- Webber, H. A., C.A. Madramootoana, and M. Bourgout. 2006. Water use efficiency of common Bean using alternate furrow and deficit irrigation. Crop Protection. 70: 234-240.
40- Yang, J, and J. Zhang.2006. Grain filling of cereals under soil drying. New Phytologist. 169: 223-236.