اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر استفاده توام از روش مکانیکی (روش های متفاوت خاکورزی) و کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد پنبه، آزمایشی در سال 1391 در شهرستان بشرویه با آرایش اسپیلت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور های آزمایش شامل روش خاکورزی پنبه به عنوان فاکتوراصلی در 3 سطح، خاکورزی مرسوم، خاکورزی مستقیم بدون شخم و خاکورزی حفاظتی و روش های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز در 5 سطح (علف کش تری فلوکسی سولفورون سدیم به میزان 10، 15 و 20 گرم در هکتار، به همراه تیمارهای وجین و عدم کنترل علف های هرز) به عنوان فاکتور فرعی در 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بین روشهای خاکورزی اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که عملکرد وش، طول شاخه رویا، تعداد شاخه رویا و زایا، ارتفاع بوته و تعداد قوزه در سیستم خاکورزی حفاظتی و سیستم بدون شخم بیشتر از تیمارخاکورزی مرسوم بود. در بین دُز های علفکش انوک، استفاده از دُز 20 گرم در هکتار منجر به ایجاد بیشترین مقدار در صفات اندازه گیری شده گردید. اثر متقابل خاکورزی و کنترل علف های هرز بر تعداد شاخه رویا و طول شاخه رویا معنی دار بود. بیشترین تعداد شاخه رویا به ترتیب در خاکورزی حفاظتی و وجین علف های هرز و به تعداد 59/2 و 31/2 بدست آمد. بیشترین طول شاخه رویا در خاکورزی حفاظتی (79/15 سانتی متر) و در تیمار وجین در کنترل علف هرز (23/15سانتی متر) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


1. براتی محمودی، ح.، م. جامی الاحمدی، م .ح. راشدمحصل، س. محمودی، و ن. شیخ زاده محمدآبادی. 1388. تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی+ شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند. نشریه پژوهش های زراعی ایران.
2. خواجه پور م. ر. 1385. گیاهان صنعتی. پنبه. چاپ دوم. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. اصفهان.
3. رستگار م. 1384. زراعت گیاهان صنعتی. انتشارات برهمند. مشهد.
4. زند، ا.، ح. رحیمیان، ع. کوچکی، ک. موسوی، ج. خلقانی، و ک. رمضانی. 1383. اکولوژی علف‏های هرز، کاربردهای مدیریتی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
5. زند ا، موسوی ک. و حیدری ا. 1387. علفکش ها و روش های کاربرد آنها با رویکرد بهینه سازی و کاهش مصرف. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.
6. سلیمی، ح.، م. اخوان، م. یونس آبادی، و م. ریوند. 1384. بررسی کارآیی علف‏کش جدید انووک (Trifloxysulfuron sodium) در کنترل علف‏های هرز مزارع پنبه (Gossypium hirsutum). مجموعه مقالات اولین همایش علوم علف‏های هرز ایران.
7. سلیمی، ح.، م. بازوبندی، م. یونس آبادی، و م. ع. باغستانی. 1388. بررسی کارایی علف‏کش های انتخابی مزارع پنبه. مجله دانش علف‏های هرز.
8. صفاهیان لنگرودی، ع.، ب. کامکار، ا. زند، ن. باقرانی، و م. باقری. 1386. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف‏هرز خردل وحشی ( Sinapis arvensis L.) در گرگان. مجله علوم زراعی ایران.
9. قادری فر، ف.، ع. قجری، ح. صادق نژاد ر، و ع. قرنجیکی. 1390. اثرات سیستم های خاک ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان. نشریه پژوهش های زراعی ایران.
10. کهنسال، ا.، م. رمضانی مقدم قربانی ر. سلیمی ح. روستانژاد م. و میرعلوی و. 1386. اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‏های هرز بر تراکم و بیوماس علف‏های هرز چندساله در پنبه، مجموعه مقالات دومین همایش علوم علف‏های هرز ایران 2: 311-306.
11. موسوی م. 1380. مدیریت تلفیقی علف‏های هرز (اصول و روش ها). انتشارات نشر میعاد. اصفهان.
12. موسوی، ک.، ا. زند، و ح. صارمی. 1384. علف‏کش ها (کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد). انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان. زنجان.
13. میرزایی تالار پشتی، ر.، م. بنایان اول، م. نصیری محلاتی، و م. رستمی بروجنی. 1381. اثرات رقابتی علف‏هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays). مجله علوم و صنایع کشاورزی .
14. هادی زاده، م.، ل. علی مرادی، و م. فریدون پور.1384. ارزیابی علفکش های گروه سولفنیل اوره در ذرت دانه ای. مجموعه مقالات اولین همایش علف های هرز ایران.
15. Adeoti, A. A., J. O. Oguriwole, and B. A. Raji. 1998. Response of cotton to different tillage methods in northern Nigeria. Abstr. Book, 2th. World Cotton Res.
16. Blaise D., and Ravindran C.D. 2003. Influence of tillage and residue management on growth and yield of cotton grown on a Vertisol over 5 years in a semi-arid region of India. Soil. Tillage Res. 70: 163-173.
17. Burke I. C., and J. W. Wilcut. 2004. Weed management in cotton with CGA 362622, fluometuron, and pyrithiobac. Weed Technol. 18: 268- 276.
18. Crooks H. L., A. C. York, A. S. Culpepper, and C. Brownie. 2003. CGA 362622, Antagonizes annual grass control by graminicides in cotton (Gossypium hirsutum). Weed Technol.17: 373-380.
19. Chauhan, B.S., G, Gill. C, Preston. 2006. Tillage systems affect trifluralin bioavailability in soil. Weed Sci. 54, 941ـ947.
20. Chauhan, B.S., D.E. Johnson. 2010a. Implications of narrow crop row spacing and delayed Echinochloa colona and Echinochloa crus-galli emergence for weed growth and crop yield loss in aerobic rice. Field Crops Res. 117, 177ـ182.
21. Feng Y., A.C.Motta, D. W. Reeves, C.H. Burmester, E. van Santen, and J.A. Osborne. 2003. Soil microbial communities under conventional-till and no-till continuous cotton systems. Soil Tillage Res. 35: 1693-1703.
22. Fao., 2011. Food and agricultural commodities production. )On-line(. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.) Visited 20 April 2011(.
23. Gemtos T.A., S.Galanopoulou, and C.Kavalaris. 1998. Wheat establishment after cotton with minimal tillage. Eur. Agron. J. 8: 137-147.
24. Hulugalle N. R., D. B.Nehl, and T. B. Wearer. 2003. Soil properties and cotton growth, yield and fiber quality in three cotton-based cropping systems. Soil and Tillage Res.75: 131-141.
25. Jacobs C. O., and W. R. Harrel. 1983. Agricultural power and machinery. Mc Grow Hill Book Companies. New York.
26. Kaddah M.T. 1997. Conservation tillage in the Southwest Available from “Conservation Tillage” Problems and Potentials” Special Publication. Soil Sci. 21: 57-62.
27. Keeley P.E., and R.J. Thullen. 1989. Growth and interaction of Johson-grass (Sorghum halopense) with cotton (Gossypium hirsutum). Weed Sci. 37:339-344.
28. Kropff M.J., and P.Lotz. 1992. System approaches to quantify crop-weed interactions and their application in weed management. Agri. Res. 40:265-82.
29. Limousin G., and D.Tessier. 2007. Effects of no-tillage on chemical gradients and topsoil acidification. Soil. Tillage. Res. 92: 167-174.
30. Mert M., E., Y.Aslan, R. Akiscan., and M.E. Caliskan. 2006. Response of cotton to different tillage systems and in tra-row spacing. Soil. Tillage. Res. 85: 221-228.
31. Mortensen, D. A., and Dieleman, J. A., 1998. Why weed patches persist: dynamics of edges and density. Precision weed management in crops and pastures. 5-6 May, 1998, Wagga Wagga, Australia. 154 pp.
32. Murry D.S., M.L.Wood, J.C.Banks, L.M. Verhalen., and K.B. Anderson. 2002. Johnsongrass (Sorghum halopense) density effect on cotton (Gossypium hirsutum) harvest and economic value. Weed Technol. 16: 495-501.
33. Porterfield D., J. W. Wicut, S. B. Clewis., and K. L. Edmisten. 2002. Weed free yield response of seven cotton (Gossypium hirsutum) cultivars to CGA362622 post emergence. Weed Technol. 16: 180- 183.
34. Richardson R. J., H. P.Wilson., and T. E. Hines. 2007. Pre emergence herbicides followed By Trifluxysulfuron poste mergence in cotton. Weed Technol. 21: 1-6
35. Richardson R. J., H. P.Wilson, G. R. Armel, and T. E. Hines. 2004. Influence of Adjuvants (surfactant) on cotton (Gossypium hirsutum) response to post emergence applications of CGA362622. Weed Technol. 18: 9- 15.
36. Vanderhoven C. 2002. Managing cotton weeds with new herbicide technologies. The Australian Cotton Grower,74-75.
37. Wright A.L., F.M. Hons, R.G. Lemon, M.L. McFarland, and R.L. Nichols. 2007. Stratification of nutrients in soil for different tillage regimes and cotton rotations. Soil Tillage Res. 96: 19-27.
38. Wilcut J. W., A. C. York, and D. L. Jordan. 1995. Weed management systems from oil seed crops. In A. E. Smith, ed. Handbook of Weed Management Systems. New York.
39. Waddell J.T., and R.R. Weil. 2006. Effects of fertilizer placement on solute leaching under ridge tillage and no tillage. Soil Tillage Res. 90: 194-204.
40. Wills, G. D.,1984. Toxicity and translocation of sethoxydin in bermudagrass (Cynodon dactylon) as affected by environment. Weed Sci. 32:20-24.