بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بهمنظور بررسی سطوح مختلف غلظت و زمان و تعداد دفعات برگپاشی بر وزن و میزان غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و بنه زعفران، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار بهصورت گلدانی در محیط باز باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 سطح غلظت محلول غذایی (0، 4، 8 و 12 در هزار) و 7 سطح دفعات و زمانهای مختلف برگپاشی (F1: برگپاشی در تاریخ 15 بهمن، F2: برگپاشی در تاریخ 30 بهمن، F3: برگپاشی در تاریخ 15 اسفند، F4: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 30 بهمن، F5: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 15 اسفند و F6: برگپاشی در تاریخ‌های 30 بهمن و 15 اسفند و F7: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن، 30 بهمن و 15 اسفند) بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده، نشان داد که تعداد و وزن تر و خشک بنه و و وزن تر و خشک برگ تحت تأثیر غلظت‌های متفاوت و همچنین دفعات و زمان‌های مختلف برگپاشی قرار نگرفت. همچنین مقایسه غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و بنه گیاه زعفران نشان داد که تفاوت معنیداری بین سطوح تیمارهای برگپاشی و شاهد وجود نداشت. از اینرو به‌نظر می‌رسد که با توجه به خصوصیات برگ زعفران و نیازهای غذایی محدود آن، برگپاشی در غلظتهای مختلف محلول غذایی و دفعات و تاریخهای متفاوت، نمی‌تواند سبب افزایش رشد رویشی و پیامد آن بهبود خصوصیات رشدی وتغذیه‌ای بنه گیاه زعفران شود.

کلیدواژه‌ها


1- آقایی، م.، و م. رضاقلی‌زاده. 1390. بررسی مزیت ایران در تولید زعفران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 25(1): 132- 121.
2- امیرقاسمی، ت. 1383. زعفران طلای سرخ ایران. چاپ دوم. انتشارات مؤسسه فرهنگی نشر آیندگان. 112صفحه.
3- ترابی، م. و ب. صادقی. 1373. تغییرات مواد غذایی در برگ و بنه زعفران در طی فصل رشد. خلاصه مقالات دومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی. گناباد 18-17 آبان‌ماه.
4- چاجی، ن.، ر. خراسانی، ع. ر. آستارایی، و ا. لکزیان. 1392. اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری در زعفران. مجله پژوهش‌های زعفران 1(1): 12-1.
5- حسن‌زاده اول ف.، پ. رضوانی مقدم، م. بنایان اول، و ر. خراسانی. 1392. تأثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.). نشریه زراعت و فناوری زعفران 1(1): 39- 22.
6- رحمتی ع. 1382. نقش عوامل محیطی در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻋﻔﺮان . ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ زﻋﻔﺮان. مشهد 12-11 آذرماه.
7- شهرآیینی ا.، م. شعبان پور، و س. سعادت. 1390. اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم. پژوهش های خاک. 25(4): 284- 279.
8- کافی م.، م. ح. راشد محصل، ع. کوچکی، و ع. ملافیلابی. 1381. زعفران، فناوری تولید و فرآوری. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
9- محمدی م.، م.ع. بهمنیار، و م. قاجار سپانلو. 1392. تأثیر کاربرد گچ و کود دامی بر بهبود میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و دانه گندم تحت تنش شوری. مجله مهندسی زراعی 36(1): 11- 1.
10- ملکوتی م.ج.، و م.م. طهرانی. 1384. نقش ریزمغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، عناصر خرد با تأثیر کلان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران. تعداد صفحات
11- مویدی شهرکی ع.، م. جامی‌الاحمدی، و م.ع. بهدانی. 1389. بررسی کارآیی انرژی زعفران (Crocus sativus L.) در خراسان جنوبی. نشریه بوم‌شناسی کشاورزی 2(1): 62- 55.
12- Akbarian, M. M., H. Heidari Sharifabad, G. Noormohammadi, and F. Darvish Kojouri. 2012. The effect of potassium, zinc and iron foliar application on the production of saffron (Crocus sativa). Annals of Biological Research, 3(12): 5651-5658.
13- Behnia, M. R., A. Estilai, and B.Ehdaie. 1999. Application of fertilizers for increased saffron yield. Journal of Agronomy and Crop Science, 182: 9-15.
14- Bozorgi H. R., S. Bidarigh, D. Bakhshi, B. Samak Mohammadi, E. Azarpour, and M. Moraditochaee. 2012. Effects of marine brown alga extract (Ascophyllum nodosum) under foliar spraying of methanol and iron fertilizers on flower tube length of saffron (Crocus sativus L.) in north of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 4 (20): 1512-1518.
15- Gupta, P.K. 2000. Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios, New Delhi.
16- Hagin J., and B. Tucker. 1982. Fertilization of Dryland and Irrigated Soils. Springer- Verlag, Berlin.
17- Hosseini M., B. Sadeghi, and S.A. Aghamiri. 2004. Influence of foliar fertilization on yield of saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae (ISHS) 650: 207-209.
18- Jahan M., and M. Jahani. 2006. The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. pp. 81-86.
19- Kafi M., and T. Showket. 2006. A comparative study of saffron agronomy and production systems of Khorasan (Iran) and Kashmir (India). Acta Horticulturae (ISHS) 739: 123-132.
20- Koocheki A., M. Nassiri Mahallati, and M. A. Behdani. 2006. Agronomic attributes of saffron yield at agroecosystems scale in Iran. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. pp. 33-40.
21- Kumar, A., and G. Kumar. 2004. Effect of foliar applications of water soluble fertilizer ‘multi-K’ on yield and quality of Litchi (Litchi chinensis Sonn.) cv. Rose Scented. Advances in Plant Sciences 17(2): 519-523.
22- Mohammad Abadi, A.A., P. Rezvani Moghadam, and A. Sabori. 2006. Effect of plant distance on flower yield and qualitative characteristics of forage production of saffron (Crosus sativus L.) in Mashhad condition. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad, Iran. pp.151-153.
23- Page, A.L., R. H. Miller, and D. O. Keeney. 1982. Methods of Soil Analysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison.
CAPTCHA Image