بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر روش‌های کم آبیاری بر رقم جدید ساوالان آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان از سال 1387 به مدت دو سال زراعی انجام شد. فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری در سطح50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و فاکتور فرعی کلون‌ها و ارقام مورد بررسی شامل سه کلون جدید سیب‌زمینی و رقم جدید ساوالان به‌همراه سانته به‌عنوان شاهد بود. سیستم آبیاری مورد استفاده روش آبیاری قطره‌ای بود. صفات مورد اندازه‌گیری شامل صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی رشد، میزان قند احیاء غده، غده ریز و بدشکل و عملکرد کل بود. نتایج تجزیه مرکب واریانس داده‌های حاصل از دو سال آزمایش نشان داد که تنش آبی و نوع کلون در صفات تعداد ساقه اصلی، زمان پوشش کامل، زمان گلدهی، طول مدت گلدهی، زمان رسیدن، وزن تر و خشک ریشه و عملکرد کل معنی‌دار شد. در میزان قند احیاء هرچند تیمار آبیاری تفاوت معنی‌دار در سطح 1% ایجاد کرد اما اثر رقم معنی‌دار نشد. اثر متقابل رقم و تیمار آبیاری در وزن تر و خشک ریشه، زمان رسیدن، وزن غده ریز و عملکرد کل معنی‌دار شد. درمجموع کاهش آب آبیاری تا حد 80 درصد نیاز آبی اثر منفی بر صفات رشد و عملکرد کل نداشت هرچند واکنش کلون‌ها و دو رقم ساوالان و سانته متفاوت بود. با تأمین نیاز آبی 80 درصد، رقم ساوالان با متوسط تولید 4/5 کیلوگرم در متر مربع به‌همراه دو کلون 13-3970015 و 2-397008 بیشترین میزان غده را تولید کردند.

کلیدواژه‌ها


1- Parvaneh, V. 2013. Quality control and the chemical analysis of foods. University of Tehran Press. 332 p.
2- Parvizi, K. 2007. Evaluation and comparison of quantitative yield traits of new potato clones. Annual Report of Research Design, Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamedan. 35 p.
3- Parvizi, K. 2007. Survey and evaluation of quantitative and Qualitative yield traits of new potato cultivars with Sante and Marfona control cultivars in Hamedan region. Annual Report of Research Design, Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamedan. 35 p.
4- Hassan abadi, H., Mousapor goorji, A., Hassan panah, D., Parvizi, K., Kazemi, M., and Hajian far, R. 2013. Khavaran, New potato cultivar with high yield and good quality. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 2 (1): 67-79.
5- Soufian, M., and Emadi, M. 1992. Botanical of Potato, systematic and morphology. Agricultural Research Organization Press, Agricultural Research Center of Hamedan. 35 p.
6- Allen, R., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration-guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome, Italy. 58 p.
7- Anconellis, G., Gudobonis, G., and Batilani, A. 2003. Irrigation efficiency applying subsurface drip irrigation and minisprinkler irrigation. Potato crop forth International Symposium on Irrigation of Horticutural crop, 1-5 september 2003, University of California. 256 p.
8- Awari, H. W., and Hiwase, S. S. 1994. Effect of irrigation systems on growth and yield of potato. Annul of Plant Physiology 8 (2): 185-187.
9- Caligari, P. D. S. 1992. Breeding new varieties. In: The Potato Crop, Scientific Basis for Improvement. Harris PM. Chapman and Hall, London pp 334-372.
10- Bizimungu, B. 2005. Drought tolerance in potato clone selected under deficit irrigation. Abstract of the 93rd Annual meeting of the potato association of America. PP. 256-259.
11- Hunst, M. 1998. Minnesota,s agranking, land values, cost of production, farm number, planting and harvesting progress. Minnesota Agricultural Journal 24: 15-22.
12- Gupta, J. P., and Singh, S. D. 1983. Hydrothermal environment of soil, and vegetable production with drip and furrow irrigations. Indian Journal of Agricultural Science 53 (2): 138-142.
13- Kumar, P., Pandey, S. K., Singh, S. V., and Kumar, D. 2006. Irrigation requirement of chipping potato cultivars under west Indian Plains. Potato Journal 34: 3-14.
14- Mazurrczyk, W., and Lis, B. 2002. Variation of Chemical composition of tuber potato table cultivars under deficit and excess of water. Research Division of Jadwisin. Plant Breeding and Agricultural Institute (IHAR), Annual Report. 257 p.
15- Pereira, A. B., and Shock, C. 2006. USA development of irrigation best Management practices for Potato, Oregan State University& Agricultural experiment Station, available at http: //www. ol. Irrigation. Org/ index.
16- Semet, O., Mehmet, E., Derya, O., and Sevgi, C. 2005. Different irrigation Methods and Water stress effects on potato yield and yield components. Agricultural Water Managment Journal 37: 37-86.
17- Singh, N., and Sood, M. C. 1993. Water and Future. Proceeding of the national symposium held at modipuram during 1-3. Indian potato Association Pp. 125-131.
18- Sowokines, J. R., Shock, C. C., and Stieberand, T. D. 2000. Compositional and enzymatic changes associated with sugar end deficit in Russet Burbank potatoes. American. Journal of Potato Research 77: 47-56.
19- Tolga, E., Yesim, E., and Hakan, O. 2005. Water Yield relationship of potato under different irrigation methods and regimens, University of Trakya, Dept of farm, Structurs and Irrigation, available at http://www. Terdem.Tu.Tz.Edu.Tr.
20- Tourneux, C., Devaux, A., Camacho, M. R., Mamani, P., and Ledent, J. F. 2003. Effects of water shortage on six potato genotypes in the highlands of Bolivia, I. Morphological parameters, growth and yield. Agricultural Journal 23: 169-179.
21- Wang, W., Vinocur, B., and Altman, A. 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. Plantarum Journal 218: 1-14.