تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 ملاثانی اهواز

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده (اسپلیت‌پلات) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه‌تکرار در مزرعه آموزشی-‌پژوهشی دانشگاه رامین‌–‌خوزستان اجرا شد. عوامل مورد‌بررسی شامل نیتروژن در چهار‌سطح 50،100،150،200‌کیلوگرم در هکتار و زئولیت در سه‌سطح صفر، سه و شش‌تن در هکتار بودند. نتایج این تحقیق نشان‌داد، تحت سطوح کود نیتروژن و تیمارها صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، قطر ساقه اصلی و شاخص ‌سطح‌برگ در سطح یک‌درصد معنی‌دار گردیدند. هم‌چنین برهم‌کنش تیمارها بر کلروفیل a وb و عدد کلروفیل‌متر در سطح یک‌درصد معنی‌دار گردیدند. عملکرد بیولوژیکی و عملکرد برگ تحت برهم‌کنش تیمارها در سطح یک‌درصد معنی‌دار شدند، که بیش‌ترین عملکرد بیولوژیک (2253‌کیلوگرم برهکتار) و بیش‌ترین عملکرد برگ‌ (1426‌کیلوگرم بر هکتار) در سطوح 200کیلوگرم نیتروژن بر هکتار و شش‌تن زئولیت بر هکتار به‌دست آمد. درصد استویوزید برگ نیز تحت سطوح نیتروژن و زئولیت و برهم‌کنش تیمارها در سطح یک‌درصد معنی‌دار شدند، که بیش‌ترین درصد استویوزید در سطح 150کیلوگرم نیتروژن بر هکتار به‌همراه سه تن زئولیت بر هکتار (67/10‌درصد) به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


1. Azarpour, E., Motamed, M. K., and a Bozorgi1, H. R., 2014. Stevia cultivation and promotion. Lahijan of Islamic Azad University Press.
2. Gholizadeh, A., Esfahani, M., and Azizi, M. 2007. Effects of water stress and natural zeolite on qualitative and quantitative function in badrshby plant. Journal of Research and reconstruction of natural resources (37): 96-102. (In Persian(.
3. Madani, H., Farhadi, A., Pazuki, A. S. R., and Changizi, M. 2010. The effect of different levels of nitrogen and zeolite on quantitative and qualitative characteristics Agria potatoes in Arak. The findings of modern agriculture 3(4): 379- 391. (In Persian).
4. Salmanzadeh Karani, G., Honarvar, M., and Samani Babaie, R. 2011. The effect of zeolite and the cuttings in rooting cuttings rosette. Fifth National Conference New Ideas in Agriculture. Isfahan. 81-78. (in Persian)
5. Saber hameshagi, F., Torang, AS. R., mobalege, M. and Dehpour, AS. 2014. Effect of different levels of nitrogen and potassium on morphological and chemical characteristics of the Stevia plant. The findings of modern agriculture. 7(2): 128-135 (In Persian).
6. Gholamhoseini, M., Qalykhany, M., and Malakote, M. G. 2008. The effect of different levels of nitrogen and zeolite on forage qualitative and quantitative yield autumnal canola. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 12 (45): 537-548 (In Persian(.
7. Farahmand, H. F. Nazare, S. A. Eshghi, S., and Khoshkhoie, M. 2008. The use different amounts of natural zeolite and Ethephon amaryllis the production of Shiraz. Abstracts of articles Fifth International Congress of Horticultural Science. Shiraz, Iran. (In Persian).
8. Allam, A. I., Nassar, A. m., and Besheit, S. Y. 2001. Nile. Enal.sci.eg/Arcjournal/ uga.htm. Alvarez, m.(1984). Stevia rebaudiana bert. Estado atual do conhecimento, p. 118. Universitadade Estaudual de Maringa, maringa.
9. Azarpour, E., Motamed, M. K., Moraditochaee, M., and Bozorgi, H. R. 2011. Effects of zeolite application and nitrogen fertilization on yield components of cowpea (Vigna unguiculata L.). World Applied Sciences Journal, 14(5): 687-692. (In Persian).
10. Bozorgi, H. R., Bidargh, S., Azarpour, E., Khosravi Danesh, R., and moraditochaee, M. 2012. Effects of natural zeolite application under foliar spraying with humic acid on yield and yoeld components of cucumber (Cucumis sativus L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences 20(4): 1485-1488.
11. Liu, X., Ren, G., and Shi, Y. 2011. The effect of organic manure and chemical fertilizer on growth and development of Stevia rebaudiana Bertoni. Energy Procedia 5: 1200-1204.
12. Meinke, H., Harmmer, G. L., Keulen, H. V., Rabbinge, R., and Keating, B. A. 1997. Improvement wheat simulation capabilities in Australia from a cropping systems perspective: water and nitrogen effects on spring wheat in a semi-anid environment. Developments in Crop Science (25): 99-112
13. Mumpton, F. A. 1999. La roca magica: uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proceedings of the National Academy of Sciences 96(7): 3463-3470.
14. Rashid, Z., Rashid, M., Inamullah, S., Rasool, S., and Bahar, F. A. 2013. Effect of different levels of farmyard manure and nitrogen on the yield and nitrogen uptake by stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). African Journal of Agricultural Research 8(29): 3941-3945.
15. Turan, Z. M. 2006. Effect of natural zeolite on growth and yield of Medicago Sativa L. Journal of agronomy 5:118-121.
16. Utumi, M. M., Monnerat, P. H., Pereira, P. R. G., Fontes, P. C. R., and Godinho, V. D. P. C. 1999. Macronutrient deficiencies in Stevia: Visual symptoms and effects on growth, chemical composition, and stevioside production. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 34(6): 1038-1043.
17. Yadav, R. L. 1999. Sugarcane production technology, constraints and potentialities. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. P. 291.